Pan, Haitao, Qingyun Yang, Guidong Huang, Chen Ding, Peiqiu Cao, Lanlan Huang, Tiancun Xiao, Jiao Guo, and Zhengquan Su. 2016. “Hypolipidemic Effects of Chitosan and Its Derivatives in Hyperlipidemic Rats Induced by a High-Fat Diet”. Food & Nutrition Research 60 (May). https://doi.org/10.3402/fnr.v60.31137.