Zhang, Wei Kevin, Shan-Shan Tao, Ting-Ting Li, Yu-Sang Li, Xiao-Jun Li, He-Bin Tang, Ren-Huai Cong, Fang-Li Ma, and Chu-Jun Wan. 2016. “Nutmeg Oil Alleviates Chronic Inflammatory Pain through Inhibition of COX-2 Expression and Substance P Release <em>in vivo</Em&gt;”. Food & Nutrition Research 60 (April). https://doi.org/10.3402/fnr.v60.30849.