Liu Lixia, Wu Xiuqin, Zhang Bingchen, Yang Wei, Li Daliang, Dong Yanqiu, Yin Yujiao, and Chen Qi. 2017. “Protective Effects of Tea Polyphenols on Exhaustive Exercise-Induced Fatigue, Inflammation and Tissue Damage”. Food & Nutrition Research 61 (June). https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/1208.