Liu, Lixia, Xiuqin Wu, Bingchen Zhang, Wei Yang, Daliang Li, Yanqiu Dong, Yujiao Yin, and Qi Chen. 2017. “Protective Effects of Tea Polyphenols on Exhaustive Exercise-Induced Fatigue, Inflammation and Tissue Damage”. Food & Nutrition Research 61 (June). https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/1208.