Ye, Wenbo, Liang Liu, Juan Yu, Shilin Liu, Qiang Yong, and Yimin Fan. 2018. “Hypolipidemic Activities of Partially Deacetylated α-Chitin nanofibers/Nanowhiskers in Mice”. Food & Nutrition Research 62 (July). https://doi.org/10.29219/fnr.v62.1295.