Chen, Siyuan, Yaoyao Xia, Guoqiang Zhu, Jiameng Yan, Chengquan Tan, Baichuan Deng, Jinping Deng, Yulong Yin, and Wenkai Ren. 2018. “Glutamine Supplementation Improves Intestinal Cell Proliferation and Stem Cell Differentiation in Weanling Mice”. Food & Nutrition Research 62 (July). https://doi.org/10.29219/fnr.v62.1439.