Chen Jiali, Liang Peng, Xiao Zhenbang, Chen Meifang, Gong Fang, Li Chengyong, Zhou Chunxia, Hong Pengzhi, Jung Won-Kyo, and Qian Zhong-Ji. 2019. “Antiphotoaging Effect of Boiled Abalone Residual Peptide ATPGDEG on UVB-Induced Keratinocyte HaCaT Cells”. Food & Nutrition Research 63 (November). https://doi.org/10.29219/fnr.v63.3508.