Yan, Shoumeng, Meng Li, Xiaoyu Ma, Shan Jiang, Mengzi Sun, Changcong Wang, Yingan Pan, Chong Sun, Yan Yao, Lina Jin, and Bo Li. 2019. “Association of Multiple Mineral and Vitamin B Group Intake With Blood Glucose Using Quantile Regression Analysis: NHANES 2007–2014”. Food & Nutrition Research 63 (December). https://doi.org/10.29219/fnr.v63.3560.