Liao, Weiyao, Zihui Liu, Xiaohan Yin, Xinjie Zheng, Qingrong Li, Hongmin Zhang, Lin Zheng, and Xiang Feng. 2020. “Resveratrol-Induced Brown Fat-Like Phenotype in 3T3-L1 Adipocytes Partly via MTOR Pathway”. Food & Nutrition Research 64 (January). https://doi.org/10.29219/fnr.v64.3656.