Wang, Jin, Ping Li, Shuang Liu, Bowei Zhang, Yaozhong Hu, Hui Ma, and Shuo Wang. 2020. “Green Tea Leaf Powder Prevents Dyslipidemia in High-Fat Diet-Fed Mice by Modulating Gut Microbiota”. Food & Nutrition Research 64 (November). https://doi.org/10.29219/fnr.v64.3672.