Li, Suyun, Jin Liu, Zheng Li, Liqin Wang, Weina Gao, Zhenqing Zhang, and Changjiang Guo. 2020. “Sodium-Dependent Glucose Transporter 1 and Glucose Transporter 2 Mediate Intestinal Transport of Quercetrin in Caco-2 Cells”. Food & Nutrition Research 64 (June). https://doi.org/10.29219/fnr.v64.3745.