Li Suyun, Liu Jin, Li Zheng, Wang Liqin, Gao Weina, Zhang Zhenqing, and Guo Changjiang. 2020. “Sodium-Dependent Glucose Transporter 1 and Glucose Transporter 2 Mediate Intestinal Transport of Quercetrin in Caco-2 Cells”. Food & Nutrition Research 64 (June). https://doi.org/10.29219/fnr.v64.3745.