Wang, Yuehua, Wenwen Gu, Fuguang Kui, Fan Gao, Yuji Niu, Wenwen Li, Yaru Zhang, Zhenzhen Guo, and Gangjun Du. 2021. “The Mechanism and Active Compounds of Semen <em>armeniacae amarum</em&gt; Treating Coronavirus Disease 2019 Based on Network Pharmacology and Molecular Docking”. Food & Nutrition Research 65 (February). https://doi.org/10.29219/fnr.v65.5623.