Zhu Xueliang, Bi Zhichao, Yang Chen, Guo Yanhui, Yuan Jieli, Li Longjie, and Guo Yanjie. 2021. “Effects of Different Doses of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Gut Microbiota and Immunity”. Food & Nutrition Research 65 (July). https://doi.org/10.29219/fnr.v65.6263.