Zhu, Xueliang, Zhichao Bi, Chen Yang, Yanhui Guo, Jieli Yuan, Longjie Li, and Yanjie Guo. 2021. “Effects of Different Doses of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Gut Microbiota and Immunity”. Food & Nutrition Research 65 (July). https://doi.org/10.29219/fnr.v65.6263.