Wen Shuai, An Ran, Li Zhi-Gang, Lai Zhao-Xiang, Li Dong-Li, Cao Jun-Xi, Chen Ruo-Hong, Zhang Wen-Ji, Li Qiu-Hua, Lai Xing-Fei, Sun Shi-Li, and Sun Ling-Li. 2022. “<em>Citrus maxima</em&gt; And Tea Regulate AMPK Signaling Pathway to Retard the Progress of Nonalcoholic Fatty Liver Disease”. Food & Nutrition Research 66 (June). https://doi.org/10.29219/fnr.v66.7652.