Chen Rulong, Ruan Mengchen, Chen Si, Tian Yu, Wang Hualin, Li Na, Zhang Junlin, Yu Xaoli, and Liu Zhiguo. 2022. “Circadian Dysregulation Disrupts Gut Microbe-Related Bile Acid Metabolism”. Food & Nutrition Research 66 (August). https://doi.org/10.29219/fnr.v66.7653.