Wu Zifang, Rao Sujuan, Li Jiaying, Ding Ning, Chen Jianzhao, Feng Li, Ma Shuo, Hu Chengjun, Dai Haonan, Wen Lijun, Jiang Qingyan, Deng Jinping, Deng Ming, and Tan Chengquan. 2022. “Dietary Adenosine 5’-Monophosphate Supplementation Increases Food Intake and Remodels Energy Expenditure in Mice”. Food & Nutrition Research 66 (June). https://doi.org/10.29219/fnr.v66.7680.