Li, Suyun, Jin Liu, Zheng Li, Liqin Wang, Weina Gao, Zhenqing Zhang, and Changjiang Guo. “Sodium-Dependent Glucose Transporter 1 and Glucose Transporter 2 Mediate Intestinal Transport of Quercetrin in Caco-2 Cells”. Food & Nutrition Research 64 (June 15, 2020). Accessed August 8, 2020. https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/3745.