Wang, Yang, Xiaojie Zheng, Longyu Li, Hong Wang, Keyuan Chen, Mingjie Xu, Yiwei Wu, Xueli Huang, Meiling Zhang, Xiaoxia Ye, Tunhai Xu, Rongchang Chen, and Yindi Zhu. “<em>Cyclocarya paliurus</em&gt; Ethanol Leaf Extracts Protect Against Diabetic Cardiomyopathy in db/Db Mice via Regulating PI3K/Akt/NF-κB Signaling”. Food & Nutrition Research 64 (August 31, 2020). Accessed January 28, 2022. https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/4267.