Wang, Yuehua, Wenwen Gu, Fuguang Kui, Fan Gao, Yuji Niu, Wenwen Li, Yaru Zhang, Zhenzhen Guo, and Gangjun Du. “The Mechanism and Active Compounds of Semen <em>armeniacae amarum</em&gt; Treating Coronavirus Disease 2019 Based on Network Pharmacology and Molecular Docking”. Food & Nutrition Research 65 (February 4, 2021). Accessed December 8, 2021. https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/5623.